اخبار العالم

سوريه | ورود کمک های بشردوستانه به "غوطه شرقی"


به گزارش "یونیوز " از سوریه ، کاروان کمک های بشر دوستانه از گذرگاه "وافدین" وارد "غوطه شرقی " شد .قرار است این کمک ها بین 128 هزار آواره سوری توزیع شود

این کاروان شامل 46 کامیون کمک های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و دارویی می باشد که در شهر "دوما" در عمق "غوطه شرقی" وارد و در بازار "الهال" اختیار 128 هزار آواره سوری قرار خواهد گرفت .
"علی زعتری"هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت :"ارسال این کمک ها طبق توافق نامه صورت گرفته برای ارسال کمک ها به شهر "دوما"انجام می پذیرد و تخلیه کامیونها ساعتهای طول خواهید کشید و امکان ادامه تخلیه این کمک ها در ساعتهای پایانی شب وجود دارد .
وی افزود :"قرار است روز پنج شنبه با هماهنگی با مقامات دولتی و طرف روسی ،کاروان کمک های بشردوستانه دیگر به این منطقه ارسال شود

- کاروان کمک های بشر دوستانه