اخبار العالم

لبنان | در معرض خطر بودن جان آوارگان سوری در اردوگاه "عرسال"


به گزارش "یونیوز"، آوراگان سوری اردوگاه "عرسال" به دنبال بوران سهمگین در این منطقه از جامعه جهانی طلب کمک کردند
نزدیک بخ 80 هزار سوری که بیشتر آنها زنان و کودکان هستنددر این اردوگاه زندگی می کنند و به دلیل بوران موسوم به "نورما"و کاهش دمای هوا به 8 سانتیگرداد زیر صفر ، با کمبود غذا و مواد سوختی و گرم کننده مواجه شدند .
در همین راستا کمیساریای آوارگان در منطقه"عکار" گفت :این بوران سهمگین 15 اردوگاه را ویران و به 66 اردوگاه دیگر آسیب زد

بنابر آمار جامعه جهانی از سال 2011 تا کنون حدود یک میلیون و نیم آواره سوری در لبنان زندگی می کنند. در همین زمینه در سال گذشته در نوار مرزی سوریه-لبنان 15 آواره از شدت سرما وبرف و بوران جان باختند

-اردوگاه آوارگان سوری در عرسال