اخبار العالم

فلسطين اشغالی | الثوابته:سفر مقامات آمریکایی به منطقه برای حمایت از معامله قرن است


"هانی ثوابته"یکی از مسئولان جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در مصاحبه با "یونیوز" گفت :"سفرهای اخیر مسئولان آمریکایی از کشورهای عربی برای حمایت از "معامله قرن " است "
وی افزود :"مسئولان آمریکایی برای بسیج افکار عمومی و اموال و ثبت معامله قرن " این طرح از بین برنده قضیه فلسطین به کشورهای عربی سفر می کنند "

- سخنان ثوابته

- یکی از مسئولان جبهه مردمی برای آزادی فلسطین/ هانی ثوابته