اخبار العالم

عربستان | 70% از ساکنان عربستان با مشکل مسکن رو به رو هستند


به گزارش یونیوز، بیش از 70% از شهروندان عربستان با مشکل مسکن مواجه هستند

با رکود متوالی قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار مسکن در این کشور دچار رکود شده است و ازطرفی مقامات این کشور در طرحهای غیر ضروری سرمایه گ ذاری میکنند، امری که شهروند عادی توانایی خرید یک مسکن عادی را ندارد
آمارها از آن حاکی است که 60%شهروندان عربستانی بدون مسکن و 30%از املاک مسکن نیز برای سکونت غیر مناسب است

منبع :شبکه نبأ

- طرحهای مسکونی
- نهادهای دولتی عربستان