اخبار العالم

فلسطين| به آتش کشیده شدن باغهای زیتون فلسطینان به دست شهرک نشینان صهیونیست


به گزارش "یونیوز"، کشاورزان فلسطینی که برای چیدن زیتون به باغهای خود رفته بودند، در حمله شهرک نشینان و نظامیان صهیونیستی به آنها از خود دفاع کردند

در این راستا ، شهرک نشنیان با حمایت نظامیان صهیونیستی به باغ های زیتون هجوم آورده و کشاورزانی که در حال چیدن زیتون بودند ، رابه شدت حمله کرده که فلسطینیان نیز از خود دفاع کرده و با پلیس و شهرک نشینان صهیونیستی درگیر شدند .

در این حملات ، چندین باغ زیتون فلسطینیان به آتش کشیده شد

-درگیری بین فلسطینیان و نیروهای صهیونیستی