مفكرة الاحداث

فلسطين | رضوان به عادی سازان روابط : همانطور که اشغالگران نابود می شوند شما هم از بین می روید


اسماعيل رضوان" عضو جنبش حماس در مصاحبه با "یونیوز" گفت :" امروز روز خشم ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی بوده ، امروز روز ذلت و اهانت است . روز 25 شهریور روز سیاه پادشاهان و عادی سازان و هروله کنندگان و حکام از جمله حکام امارات و بحرین که به مساله فلسطین از پشت خنجر زده و باعث شدند اشغالگران دست به جنایتهای بیشتری بزنند ، است

وی ادامه داد :"ما بار دیگر تمام روشهای عادی سازی روابط را رد و آن را خیانت به قضیه فلسطین و امت اسلامی می دانیم و پادشاهان و حکام را نماینده ملتهای اسلامی و ملتهای آزاده که به مساله فسلطین ایمان دارند ، نمی دانیم و تنها راه ازادی فلسطین ، مقاومت است "

رضوان با خطاب به عادی سازان روابط با صهیونیستها گفت :" عادی سازی شما هرگز به رژیم صهیونیستی مشروعیت نخواهد بخشید و اشغالگران از بین خواهند رفت همانطور که شما از بین خواهید رفت و پشیمان خواهید شد و فلسطین چه بخواهید و چه نخواهید ، عربی و اسلامی باقی خواهد ماند "

-مصاحبه با رضوان

- عضو حماس / اسماعيل رضوان